Skip to main content

Information Centre Volunteer

Applications are open!

We are looking for volunteers to help us provide information and signposting to visitors, patients, staff and carers who access the Information and Support Centres across our hospital sites.  Volunteers will need to be reliable, approachable, have good communication skills and be willing to undertake training.

Opportunities are available at:

  • University Hospital Llandough
  • University Hospital of Wales
  • Barry Hospital

Volunteers will need to be available for a minimum of 2 hours per week (Monday-Friday) and be able to commit to at least 6 months volunteering with us.

You will need to be over 18 years old to apply for this role.

For this round of applications, the closing date is on 30th June 2022.

Download the Information Centre Volunteer role description for more information.

Apply to be an Information Centre Volunteer.

Please read the Application Guidance webpage before applying for this role.

Visit the Information Centre Webpages for more.

 

 

 

Ceisiadau nawr ar agor!

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i’n helpu i roi gwybodaeth i ymwelwyr, cleifion, staff a gofalwyr sy’n defnyddio’r Canolfannau Gwybodaeth a Chymorth ar draws ein safleoedd ysbyty a’u cyfeirio at ffynonellau cymorth.  Bydd angen i wirfoddolwyr fod yn ddibynadwy, yn gyfeillgar, yn meddu ar sgiliau cyfathrebu da ac yn barod i gwblhau hyfforddiant.

Mae cyfleoedd ar gael yn:

  • Ysbyty Athrofaol Llandochau
  • Ysbyty Athrofaol Cymru
  • Ysbyty’r Barri

Bydd angen i wirfoddolwyr fod ar gael am o leiaf 2 awr yr wythnos (o ddydd Llun i ddydd Gwener) a gallu ymrwymo i o leiaf 6 mis o waith gwirfoddol gyda ni.

Bydd angen i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn i wneud cais am y rôl hon.

Ar gyfer y rownd hon o geisiadau, y dyddiad cau yw 30 Mehefin 2022.

Lawrlwythwch ddisgrifiad swydd Gwirfoddolwyr y Ganolfan Wybodaeth i gael rhagor o wybodaeth.

Gwnewch gais i fod yn Wirfoddolwr y Ganolfan Wybodaeth.

Darllenwch y Canllawiau Ymgeisio ar y dudalen we cyn gwneud cais am y rôl hon.

Ewch i dudalennau gwe’r Ganolfan Wybodaeth i gael rhagor o fanylion.

 
Follow us: