Skip to main content

Youth Summer Volunteering Programme

*Scroll Down for English*

Mae gan bob Haf stori...
Beth fydd eich un chi?

25 Gorffennaf - 2 Medi

Beth ydyw?

Nid oes rhaid i chi fod â diddordeb mewn gyrfa yn y GIG na'r proffesiwn meddygol i wirfoddoli ar y prosiect hwn.  Mae gennym ddiddordeb mewn pobl ifanc o bob cefndir sy'n awyddus i wirfoddoli yn ystod yr haf ac sy'n ddibynadwy. Bydd lleoedd yn gyfyngedig a bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu dewis ar ôl cyfweliad.

Bydd gwirfoddolwyr YSP yn cael cyfle i brofi 3 rôl wirfoddol wrth iddynt symud drwy'r rhaglen.

 • Tîm Croeso
 • Arolwg Cleifion
 • Cyfeillion Cleifion

Dysgwch fwy am y tasgau a'r hyn a gewch o'r rhaglen trwy edrych ar y disgrifiad rôl

Meini prawf hyfforddiant

 • Pobl ifanc rhwng 16 ac 25 oed
 • Ar gael i wirfoddoli drwy gydol y rhaglen 6 wythnos
 • Yn gallu cyrraedd Ysbyty Athrofaol Cymru neu Ysbyty Athrofaol Llandochau

Dyddiadau Pwysig

 • Ceisiadau ar agor 8 Ebrill
 • Ceisiadau’n cau ar 25 Ebrill
 • Cynhelir cyfweliadau’n rhithwir ar 30 a 31 Mai

Ddim yn 16 oed eto?

Gallwch wneud cais am y rôl hon cyn belled â'ch bod wedi troi'n 16 oed erbyn 25 Mai 

Cliciwch ar y ddolen hon i wneud cais (Ceisiadau’n cau ar 25 Ebrill)

Darllenwch y dudalen we Canllawiau Ymgeisio cyn gwneud cais am y rôl hon. Application Guidance.


Every Summer has a story...
What will yours be?

25th July - 2nd September

What is it?

You don’t have to be interested in a career in the NHS or medical profession to volunteer on this project. We are interested in young people from all walks of life who are looking to volunteer during the summer and are reliable. Places will be limited and successful applicants will be selected after interview.

YSP volunteers will have the opportunity to experience 3 volunteer roles as they move through the programme.

 • Welcome Team
 • Patient Survey
 • Patient Befriender

Learn more about the tasks and what you’ll get from the programme by taking a look at the role description

Criteria

 • Be aged between 16 and 25
 • Available to volunteer for the full duration of 6 week programme
 • Be able to get to University Hospital of Wales or University Hospital Llandough

Important Dates

 • Applications open 8th April
 • Applications close on 25th April
 • Interviews will take place virtually on 30th and 31st May

Not yet 16?

You can apply for this role as long as you have turned 16 by 25th May

Click this link to fill out an application form (applications closed 25th April).

Please read the Application Guidance webpage before applying for this role. 

 

Follow us: